tilbage til it-forum Tilmeld dig

Nominerede - It-innovationsprisen 2014

De nominerede i kategorien It-innovationsprisen 2014 er:

  • Visikon ApS
  • Kontineo A/S
  • StudioDNA ApS

Læs mere om kandidaterne herunder

Kontineo A/S

Facts: Kontineo A/S har i flere år arbejdet med software til rute- og kørselsplanlægning samt visualisering og anvendelse af finansiel kundedata. I arbejdet med at få samlet komplekse systemer, datasæt og funktioner til ét enkelt og brugervenligt stykke software, er de nu kommet ud med it-salgsværktøjet C-Route Frontier.

Projekt: C-Route
C-Route er først og fremmest designet til at hjælpe virksomheder og organisationer med kørende personale. C-Route tager kunder eller kontakter, segmenterer dem og placerer dem på et Google Map, så man får et visuelt overblik over sine kontakter ved farvede og kategoriserede ikoner. Når man har et møde i sin kalender, kan man se hvilken rute man skal køre på kortet. Man kan også se hvilke andre kontakter, der ligger i nærheden af ruten, og hvor relevante de er at besøge ift. deres segment.
Se mere her: http://kontineo.com/da/c-route-frontier-for-outlook/

Hvori ligger det innovative: Det nyskabende ved C-Route Frontier ligger i, hvor enkelt programmet er at installere og komme i gang med at anvende. Det kræver ikke noget stort it-setup eller involvering af it-afdelingen. De avancerede funktioner er kogt ned til et enkelt og overskueligt brugerinterface.
Det er heller ikke kun forbeholdt store virksomheder - selv en privat person eller en enkeltmandsvirksomhed kan importere sine kontakter fra Outlook og være i gang med kørselsplanlægning med det samme.
Prismæssigt ligner det heller ikke traditionelle it-løsninger i denne kategori. For en beskeden opstartspris og en abonnement på et par hundrede kr. om måneden er man i gang.

Hvorledes indgår it: C-Route Frontier er et rent softwareprodukt. Systemet fungerer uafhængigt, og kan med fordel bruges til at udnytte data fra flere systemer og binde dem sammen på tværs.

Nytteværdi af projektet: De fleste virksomheder med kørende personale samt den offentlige sektor kan opnå et betydeligt udbytte med C-Route Frontier. Herunder reduceret tidsforbrug, besparelser, fokuseret salgsindsats og en grønnere profil.

Udbredelsespotentiale: Udbredelsespotentialet er stort, da C-Route Frontier ikke forudsætter et større it-setup, ekspertviden eller en betydelig investering af software eller hardware. Det kan udnytte data fra eksisterende økonomisystemer - eller blot tage udgangspunkt i ens Outlook-kontakter.

Læs mere om C-Route her.


StudioDNA ApS

Facts: StudioDNA udspringer fra arkitektfirmaet Hune & Elkjær. De har mange års erfaring med rådgivning om blandt andet drift og tilsyn i ejendoms- og erhvervsindustrien. Idéen til StudioDNA kom i høj grad fra dialogen med deres kunder.

Projekt: Applikationen HusetsDNA - Et elektronisk arkivskab til dokument håndtering.

Hvori ligger det innovative: En brugervenlig applikation udviklet til bl.a. pedeller og andre medarbejdere, der i lang tid er blevet overset mht. udvikling af it-værktøjer, der optimerer og effektiviserer deres arbejdsprocesser.

Hvorledes indgår it: Applikationen er browser baseret og udbydes til smartphone, tablets og smartphones.

Nytteværdi af projektet: Applikationen samler den store datamængde, der hører med til at drifte og vedligeholde f.eks. et plejehjem. Det kan være alt fra bygningstegninger, driftsmanualer, datablade og brandplaner mm. Via få klik kan f.eks. pedellen hurtigt finde en bestemt tegning, uden at skulle tilbage til kontoret, hvor han måske alligevel ikke kan finde denne. Endvidere kan pleje personalet hurtigt finde informationer om beboerne og hermed skal de ikke bruge ressourcer og tid på at lede efter dette. Herigennem har de mere tid til beboerne. Applikationen er opstået på baggrund af et klart behov fra flere bygherrer.

Udbredelsespotentiale: Alle interessenter til en større given bygning kan have glæde af applikationen, idet den samler ALLE dokumenter og tegninger i let genkendelige ikoner, således dokumenterne kun er få klik væk.

Læs mere om HusetsDNA her.

Visikon ApS

Facts: Visikon er en forskningsbaseret virksomhed med speciale i visuel formidling. Visikon eksisterer i krydsfeltet mellem kreativ, visuel kommunikation og teknologi og klinisk sundhedsfaglig viden og forskning.

Projekt: IT-platformen, www.mitforløb.dk, er et nyt banebrydende omkostningseffektivt patient empowerment redskab, der med et brugervenligt visuelt kommunikationsdesign støtter og uddanner patienter igennem et helt hospitalsforløb, både på hospitalet og i trygge omgivelser i deres eget hjem.
Undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem kommunikation, psykiske reaktioner, patienttilfredshed, compliance og behandlingsresultater.
Mit Forløb er målrettet patienter og deres pårørende, og kan hjælpe hospitaler med at opnå både store besparelser og øget patienttilfredshed ved at:
  • Reducere patienternes angst
  • Reducere antallet af patienthenvendelser til afdelingerne
  • Styrke muligheden for at patienter og pårørende kan løfte flere opgaver selv, og dermed understøtte kortere indlæggelsestid.
  • Understøtte patienternes rehabilitering i eget hjem
  • Effektivisere og støtte kommunikationen mellem personale og patienter
Mit Forløb er startet i drift på ortopædkirurgiske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg, Gentofte Hospital, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg og Sygehus Himmerland, mens flere andre afdelinger og behandlingsområder er på vej.

Hvori ligger det innovative: Mit Forløb er et paradigmeskifte for hvordan hospitaler kommunikerer med patienter.
Den ikke-personlige kommunikation til patienter i dag, foregår primært i form af skriftligt materiale, og oftest som en lang række af trykte pjecer og vejledninger.
Skriftsproget er meget abstrakt i forhold til at beskrive den konkrete virkelighed, som patienterne kan forvente at opleve ved indlæggelse og operation, og mange patienter har læsevanskeligheder eller sproglige udfordringer.
Næsten al kommunikation i Mit Forløb er visuel, i form af let forstålige tegnefilm og illustrationer, og den fleksible digitale løsning giver en række muligheder for målrettet interaktiv læring, samt løbende indsamling af brugerdata om bl.a. træning og smerter, til brug i det opfølgende kliniske arbejde.
Mit Forløb er forskningsbaseret digital patientuddannelse, der således gør kommunikation til en aktiv og integreret del af den kliniske behandling, med et nyskabende fokus på service design og tilgængelighed.

Hvorledes indgår it: Mit Forløb er en browserbaseret platform skabt på baggrund af klinisk forskning, kreativ kommunikation og teknologi.
IT er selve fundamentet, der skaber grundlaget for hele løsningen og muligheden for at støtte patienterne i deres eget hjem, på deres egne digitale enheder som pc, tablets og smartphones.
Teknologien giver samtidig mulighed for løbende at analysere og bearbejde de brugerdata, der genereres af patienterne, for dermed at kunne optimere både den videre kliniske behandling, samt fremadrettet målrette og optimere platformens indhold til den enkelte patient, med henblik på at opnå størst mulig effekt og kvalitet.

Nytteværdi af projektet: Mit Forløb løser helt essentielle sundhedsøkonomiske problemstillinger ved at forberede patienterne og deres støttepersoner grundigt og øge deres viden og handlekompetencer, så de selv kan løfte flere opgaver, udskrives hurtigere og bedre rehabiliteres i eget hjem.
En af sundhedsvæsenets globale udfordringer i dag er Health Literacy, defineret som ”individers evne til at tilegne sig og anvende sundhedsrelateret information”.
Et lavt Health Literacy niveau er associeret med et ringere resultat af behandling, med deraf følgende ekstra omkostninger for samfundet og dårligere livskvalitet for borgeren.
I den vestlige verden estimerer man at ca 25% af befolkningerne har et lavt Health Literacy niveau, hvilket i Danmark svarer til omkring 1 mio voksne mennesker og i USA til omkring 80 mio. mennesker.
Pilotstudier med Mit Forløb peger på at løsningen gør vigtige sundhedsinformationer meget konkrete og lette at forstå for alle involverede, på tværs af sociale og kulturelle forskelle.
De tidligste studieresultater viste desuden en generel reduktion af patienternes preoperative angst og deraf følgende reduktion i gennemsnitlig indlæggelsestid og efterfølgende kontakter til hospitalet.

Udbredelsespotentiale: Den digitale platform kan anvendes på alle hospitaler i Danmark og kan med få modifikationer udbredes til et internationalt marked, idet procedurer omkring hospitalsoperationer og -behandlinger er meget ens i den vestlige verden, og den visuelle kommunikation er forståelig på tværs af sprog og kulturer.

Læs mere om Mit Forløb her.